PCAP: Programming Essentials in Python

Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού που χρησιμοποιείται σχεδόν για οτιδήποτε. Η Python είναι σημαντική σε τομείς όπως ανάπτυξη εφαρμογών ιστού, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη και πληροφορική, που είναι βασικοί για μια σταδιοδρομία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής. Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PCAP: Programming Essentials in Python μαθαίνετε να σχεδιάζετε, να γράφετε, να εντοπίζετε σφάλματα και να εκτελείτε προγράμματα που γράφονται στη γλώσσα Python. Προηγούμενη γνώση προγραμματισμού δεν είναι προαπαιτούμενη. Η εκπαίδευση ξεκινά με τα βασικά στοιχεία και σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα μέχρι να γίνετε έμπειροι στην επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων.

  • Αναπτύξτε πρακτικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών και την εκτέλεση των προγραμμάτων τους.
  • Εξελίξτε τις ικανότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων με αλγοριθμική προσέγγιση.
  • Μάθετε για τον ρόλο του προγραμματιστή στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού.
  • Μεταφράστε τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου σε προβλήματα επιλύσιμα από υπολογιστή.
  • Συνεχίστε δυναμικά με την απόκτηση γνώσεων στους τομείς CCNA-R&S και IoT.

Πιο συγκεκριμένα, οι 6 ενότητες του προγράμματος καλύπτουν αναλυτικά τα θέματα, που παρουσιάζονται ακολούθως:

Ενότητα ΜαθήματοςΣτόχοι που καλύπτονται στην ενότητα
0.ΕισαγωγήΕξοικείωση με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού του υπολογιστή:
πώς λειτουργεί ο υπολογιστής, πώς εκτελείται το πρόγραμμα, πώς ορίζεται και κατασκευάζεται
η γλώσσα προγραμματισμού, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μεταγλώττισης και της ερμηνείας,
τι είναι η Python, πως τοποθετείται μεταξύ των άλλων γλωσσών προγραμματισμού και τι διακρίνει τις διαφορετικές εκδόσεις της Python.
Επίδειξη ενός απλού τρόπου λήψης, εγκατάστασης και εκτέλεσης του περιβάλλοντος Python
σε προσωπικό υπολογιστή.
1.Βασικά ΙΕξοικείωση με τις βασικές μεθόδους που προσφέρει η Python για τη μορφοποίηση
και την παραγωγή (outputting) δεδομένων, μαζί με τα κύρια είδη δεδομένων και αριθμητικών χειριστών,
τις αμοιβαίες σχέσεις και τις δεσμεύσεις τους. Εισαγωγή της έννοιας των μεταβλητών και
των συμβάσεων ονοματοδοσίας μεταβλητών. Παρουσίαση του χειριστή εκχώρησης, μαζί με τους κανόνες
που διέπουν τη δημιουργία εκφράσεων. Εισαγωγή στην είσοδο (inputting) και την μετατροπή των δεδομένων.
2.Βασικά ΙΙΕξοικείωση με την έννοια των τιμών Boolean, για σύγκριση τιμών διαφορών και
έλεγχο των διαδρομών εκτέλεσης χρησιμοποιώντας τις δομές if και if-else.
Εισαγωγή στην χρήση των βρόχων (while και for) και στους τρόπους ελέγχου της συμπεριφοράς τους χρησιμοποιώντας
τις εντολές break και continue. Παρουσίαση της διαφοράς μεταξύ λογικών και bitwise πράξεων.
Γνωριμία με την έννοια των λιστών και της επεξεργασίας λίστας, συμπεριλαμβανομένης
της επανάληψης που παρέχεται από τον βρόχο for και της τεχνικής τεμαχισμού (slicing).
Εξήγηση της ιδέας των πολυδιάστατων συστοιχιών.
3.Βασικά ΙΙΙΓνωριμία με τον ορισμό και την χρήση συναρτήσεων - το σκεπτικό, το σκοπό, τις συμβάσεις
και τις παγίδες. Παρουσίαση της έννοιας του περάσματος των ορισμάτων με διαφορετικούς τρόπους
και καθορισμού των προεπιλεγμένων τιμών τους, μαζί με τους μηχανισμούς επιστροφής των αποτελεσμάτων
των συναρτήσεων. Εξήγηση ζητημάτων της εμβέλειας ονομάτων. Εισαγωγή νέων συνόλων δεδομένων:
πλειάδες (tuples) και λεξικά (dictionaries) και επίδειξη του ρόλου τους στην επεξεργασία δεδομένων.
4.Ενδιάμεσο ΙΓνωριμία με τα modules της Python: το σκεπτικό τους, τη λειτουργία, τον τρόπο εισαγωγής τους
με διαφορετικούς τρόπους και παρουσίαση του περιεχομένου ορισμένων τυποποιημένων ενοτήτων (modules)
της Python. Παρουσιάστε τον τρόπο με τον οποίο οι ενότητες συνδέονται μεταξύ τους
για να δημιουργήσουν πακέτα. Παρουσίαση της έννοιας της εξαίρεσης και της υλοποίησής της
μέσω Python, συμπεριλαμβανομένης της εντολής try-except, με τις εφαρμογές της και
της εντολής raise. Εισαγωγή των συμβολοσειρών και των ειδικών μεθόδων τους, καθώς και των ομοιότητων
και των διαφορών τους συγκριτικά με τις λίστες (lists).
5.Ενδιάμεσο ΙΙΓνωριμία με τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Object Oriented Programming) και του τρόπου που
υιοθετούνται στην Python, επισημαίνοντας τη διαφορά με την κλασσική, διαδικαστική προσέγγιση.
Παρουσίαση των τυπικών αντικειμενοστραφών χαρακτηριστικών: κληρονομικότητα, αφαίρεση, ενθυλάκωση και πολυμορφισμό,
μαζί με ειδικά θέματα της Python, όπως μεταβλητές στιγμής έναντι μεταβλητών κλάσης, και εφαρμογή της κληρονομικότητας
από την Python. Οι εξαιρέσεις συζητούνται και πάλι λεπτομερέστερα, επιδεικνύοντας τον αντικειμενοστραφή χαρακτήρα τους.
Εξοικείωση με τις γεννήτριες της Python (εντολή yield) και οι τερματισμοί (λέξη-κλειδί lambda).
Παρουσίαση των μέσων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές της Python για την επεξεργασία (δημιουργία,
ανάγνωση και εγγραφή) αρχείων.

Πιστοποίηση:

Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με την πιστοποίηση PCAP – Python Certified Associate Programmer, επικυρώνοντας την εμπειρία σας σε επαγγελματικό επίπεδο και επεκτείνοντας τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας σας στους τομείς της Πληροφορικής και του IoT.

Επαγγελματικοί Τομείς και Σταδιοδρομίες

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας δίνει τα εφόδια να εξελιχθείτε επαγγελματικά σε περιζήτητους τομείς που αφορούν ανάπτυξη εφαρμογών (application development), επιχειρηματικές αναλύσεις (business analytics),  ανάλυση δεδομένων IoT ( IoT data analyst), προγραμματισμό (programming), ανάπτυξη λογισμικού (software development), δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data) κλπ.

Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Η εγγραφή σας στo σεμινάριo, σας δίνει τις δυνατότητες:
  • να παρακολουθήσετε εξ’ αποστάσεως μια πλήρη σειρά διαλέξεων σύμφωνα με τις αντίστοιχες ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού από πιστοποιημένο εκπαιδευτή, καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
  • να μελετήσετε απ’ ευθείας το εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα μαθημάτων της ακαδημίας Cisco μέσω εγγραφής σας σε κατάλληλ ηλεκτρονική τάξη.
  • να αναπτύξετε λειτουργική και έμπρακτη γνώση στην χρησιμοποίηση των εντολών, των συντακτικών δομών και των διαφορετικών πολυδιάστατων μεταβλητών  του Linux μέσω εξάσκησης σε Python Sandbox μέσω browser. Πρόκειται για περιβάλλον εκμάθησης Python με μια σειρά πειραμάτων-labs που έχει υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Python, εξωτερικό συνεργάτη της ακαδημίας Cisco Networking Academy.
  • να αξιολογήσετε άμεσα τις αποκτηθείσες γνώσεις σας μέσω ενσωματωμένων κουίζ ανά κεφάλαιο και εξετάσεων με περιεκτική θεματολογία από ομάδες κεφαλαίων.

Γλώσσα εκπαιδευτικού υλικού:  Αγγλική

Γλώσσα Διαλέξεων:Ελληνική

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Μπαρμπουνάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο Δρ. Ιωάννης Μπαρμπουνάκης έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ίδρυση και λειτουργία της εκπαιδευτικής ακαδημίας CISCO στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) από το 2012, ενώ έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα CCNA Routing and Switching ως εκπαιδευτής. Ο Δρ. Ι. Μπαρμπουνάκης έχει μια υπερ-20ετή εμπειρία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ενώ έχει επί σειρά ετών διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. σε μεγάλα έργα Πληροφορικής στην Ελλάδα.