Cisco Certified Network Associate  (Version 7)

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που απευθύνεται σε επίδοξους χρήστες και διαχειριστές δικτύων.

  • Introduction to Networks (ITN)

Αυτή είναι η πρώτη διδακτική ενότητα του προγράμματος και ευθυγραμμίζεται απολύτως με την εξέταση πιστοποίησης του προγράμματος CCNA. Περιλαμβάνει 17 διδακτικές υποενότητες με την καθεμία να καλύπτει μια σειρά επιμέρους θεμάτων.

Η ενότητα Introduction to Networks, αποσκοπεί στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των δικτύων. Αποσαφηνίζει τα βασικά δομικά στοιχεία του δικτύου με τις λειτουργίες τους,  και περιγράφει τον τρόπο που ένα δίκτυο είναι δομημένο και τις αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία των δικτύων περιλαμβανομένου του διαδικτύου.

Αλλά η ενότητα ITN δεν εξαντλείται σε μια απλή εκμάθηση των εννοιών δικτύωσης.  Εφοδιάζει τον εκπαιδευόμενο με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να υλοποιεί δίκτυα τοπικής εμβέλειας (LANs), να ρυθμίζει τις βασικές παραμέτρους σε δρομολογητές και μεταγωγείς, και να εφαρμόζει το πρωτόκολλο διαδικτύου (IP).

Στην ενότητα ITN, όλες οι έννοιες που μαθαίνει και όλες οι δεξιότητες που αναπτύσσει ο εκπαιδευόμενος, απαιτούν προϋποθέσεις για την επιτυχή διεξαγωγή των υπόλοιπων ενοτήτων του προγράμματος CCNA.

  • Switching, Routing and  Wireless Essentials (SRWE)

Πρόκειται για την δεύτερη διδακτική ενότητα του προγράμματος CCNA που ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις απαιτήσεις της επίσημης εξέτασης πιστοποίησης. Περιλαμβάνει 16 διδακτικές υποενότητες με την καθεμία να καλύπτει μια σειρά επιμέρους θεμάτων.

Η ενότητα Switching, Routing, & Wireless Essentials προάγει τις γνώσεις για τη λειτουργία δρομολογητών και μεταγωγέων σε μικρά δίκτυα. Επιπρόσθετα, εισάγει τον χρήστη στα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs) και σε έννοιες ασφάλειας δικτύων.

Με την ολοκλήρωσή του, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να διαμορφώνει προηγμένη λειτουργικότητα σε δρομολογητές και μεταγωγείς. Θα μπορεί, επίσης, να εντοπίζει και να επιλύει βασικά προβλήματα αυτών των συσκευών. Χρησιμοποιώντας καλές πρακτικές ασφάλειας, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει και να επιλύει συνήθη θέματα πρωτοκόλλων σε δίκτυα IPv4 και IPv6.

  • Enterprise Networking, Security and Automation

Πρόκειται για την τρίτη και τελευταία διδακτική ενότητα του προγράμματος CCNA που ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις απαιτήσεις της επίσημης εξέτασης πιστοποίησης. Περιλαμβάνει 14 διδακτικές υποενότητες , με την καθεμία να καλύπτει μια σειρά επιμέρους θεμάτων.

Η ενότητα Enterprise Networking, Security, & Automation, παρέχει στον εκπαιδευόμενο το πεδίο των δικτύων μεγάλης γεωγραφικής εμβέλειας (WANs) ώστε να εφαρμόσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε στις προηγούμενες 2 ενότητες ITN και SWRE. Πρόκειται για δίκτυα μεγάλων αποστάσεων , αρκετά σύνθετα που απαιτούν προηγμένη κατανόηση των λειτουργιών και της ασφάλειας των δικτύων. Επιπρόσθετα κάνει μια ουσιαστική παρουσίαση σε δύο τομείς που αλλάζουν το παιχνίδι στα δίκτυα: εικονικοποίηση και αυτοματισμό.

Με την ολοκλήρωσή του, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να διαμορφώνει, να αντιμετωπίζει σφάλματα και αστοχίες καθώς και να ασφαλίζει τις δικτυακές συσκευές εταιρικών δικτύων. Θα έχει αποκτήσει εμπειρία στις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) και στα εργαλεία διαχείρισης διαμόρφωσης που οδηγούν στην αυτοματοποίηση του δικτύου.

Με την ολοκλήρωση της τρίτης ενότητας ENSA και ουσιαστικά του προγράμματος CCNA, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει την απαραίτητη πρακτική εμπειρία  ώστε να προετοιμαστεί για την εξέταση πιστοποίησης. Θα έχει αποκτήσει τις απαιτούμενς δεξιότητες για απασχόληση σε επίπεδο συνεργάτη στην βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT).

Συνεπώς, για όσους θεωρούν κατάλληλη στιγμή να διασφαλίσουν μια πετυχημένη καριέρα στην περιοχή των δικτύων, η τοπική ακαδημία CISCO – ΕΛΜΕΠΑ έχει τον τρόπο να συνδράμει στην επίτευξη του στόχου τους.

Πιστοποιήσεις:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών ενοτήτων του προγράμματος CCNA είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την επίσημη πιστοποίηση 200-301 CCNA. Πρόκειται για εξέταση 120 λεπτών που δοκιμάζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ενός υποψηφίου επί των βασικών αρχών του δικτύου, της πρόσβασης στο δίκτυο, της σύνδεση IP, των υπηρεσιών IP, των βασικών αρχών ασφαλείας και του αυτοματισμού και του προγραμματισμού.

Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Τρόπος Υλοποίησης: Με την έναρξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης www.netacad.com της CISCO όπου έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος καθώς και στις διάφορες δραστηριότητες εξάσκησης. Το λογισμικό εξομοίωσης δικτύων Packet Tracer στην πιο πρόσφατη έκδοση (> 7.3) δίνει την δυνατότητα εξάσκησης στις νέες ασκήσεις του CCNA7.

Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις εξ’ αποστάσεως 5-6 φορές ανά διδακτική ενότητα και εξοικειώνονται σε θέματα πολλαπλής επιλογής της διδακτέας ύλης στην διάρκεια του προγράμματος. Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας του προγράμματος, διενεργείται η επίσημη εξέταση στην πλατφόρμα της CISCO είτε δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος είτε εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας διαλέξεων και παρέχεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης. Πρόκειται για βεβαίωση που εκδίδεται αυτόματα από την δικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης  της Cisco για λογαριασμό της τοπικής μας ακαδημίας.

Γλώσσα εκπαιδευτικού υλικού:  Αγγλική

Γλώσσα Διαλέξεων: Ελληνική

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Ιωάννης Μπαρμπουνάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ. Ο Δρ Ιωάννης Μπαρμπουνάκης έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ίδρυση και λειτουργία της εκπαιδευτικής ακαδημίας CISCO στο ΕΛΜΕΠΑ από το 2012, ενώ έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα CCNA Routing and Switching ως εκπαιδευτής παράλληλα με τα προγράμματα NDG Introduction to Linux I/II και Python Programming. Επιπλέον, συνεχίζει τον κύκλο της επιμόρφωσης εκπαιδευτών σε νέα μαθήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες όπως Model-Driven Programmability, Unleashing the Full Capabilities of the New NetworkExperimenting with REST APIs using Webex TeamsIoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data & Analytics κλπ. Ο Δρ Ι. Μπαρμπουνάκης έχει μια υπερ-20ετή εμπειρία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ενώ έχει επί σειρά ετών διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. σε μεγάλα έργα Πληροφορικής στην Ελλάδα.